Az elnökség munkarendje:

 1. Az elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.
 2. Az ülést az elnök – a napirend megjelölésével és a napirendhez kapcsolódó írásos anyagok mellékelésével – hívja össze, az esedékesség előtt legalább egy héttel.
 3. Az ülésre a meghívó és mellékletei elektronikusan kerülnek kiküldésre (e-mail).

Azon elnökségi tag részére, aki ezt az ügyviteli szervezet vezetőjénél külön jelzi, a meghívókat és a kapcsolódó anyagokat írásban kell kiküldeni.

 • Az elnökséget egy héten belül össze kell hívni, ha azt a cél megjelölésével a felügyelő bizottság elnöke kéri, vagy az elnökség 20%-a kezdeményezi.
 • Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökség ülését – változatlan napirenddel – az eredeti meghirdetésnél 48 órával nem távolabbi időpontban össze kell hívni. Az eredeti meghívóban a határozatképtelenség esetén megtartandó ülés időpontját is meg kell hirdetni. Az ismételten meghirdetett ülés a résztvevők számára való tekintet nélkül határozatképes.
 • Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
 • Az elnökségi üléséről emlékeztető készül, mely tartalmazza a jelenlévők névsorát is. Az emlékeztetőt az elnök és az egyik alelnök hitelesíti.
 • Az emlékeztető elkészítetése az ügyviteli szervezet vezetőjének feladata.
 • A határozatokat – sorszámozva – pontos tartalmukat, a szavazati arányt is tartalmazva kell rögzíteni.
 • Az emlékeztetőt az ülést követően az elnökség valamennyi tagja elektronikus levélben 1 héten belül megkapja.
 • Az ügyviteli szervezet vezetőjével elkészítteti a MOK Budapesti Területi Szervezet szükséges szabályzatait (pénzügyi, iratkezelési).