1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és szerepel az egészségügyi dolgozók alap- és a működési nyilvántartásban (rendelkezik érvényes működési nyilvántartással).
A működési nyilvántartást az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezeti.
Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás az Ügyfél kérelmére indul.
Amennyiben a kérelem hiánytalan, az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta és igazolja, hogy megfelel a működési nyilvántartás feltételeinek, az OKFŐ kiállítja részére a működési nyilvántartási igazolványt, amely igazolja az önálló egészségügyi tevékenységre való jogosultságot.

2. MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ ELSŐ FELVÉTEL

A működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelemnek benyújtási határideje nincs (az Ügyfél dönti el, hogy mikor kéri az eljárás megindítását).
Működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelemhez benyújtandó iratok:
 • Kérelem formanyomtatvány
 • Befizetést igazoló dokumentum
 • Pontigazolás (amennyiben 8 évnél régebbi szakképesítése felvételét kéri a működési nyilvántartásba)

3. MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS MEGÚJÍTÁSA

A működési nyilvántartás megújítására irányuló kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a ciklus utolsó napjáig kell benyújtani.
Működési nyilvántartás megújításához benyújtandó iratok:
 • Kérelem formanyomtatvány
 • Befizetést igazoló dokumentum
 • Pontigazolás

4. EGYÉB ELJÁRÁSTÍPUSOK

A MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ ÚJ SZAKKÉPESÍTÉS FELVÉTELE

A működési nyilvántartásba történő új szakképesítésre vonatkozó felvételi kérelemnek benyújtási határideje nincs (az Ügyfél dönti el, hogy mikor kéri az eljárás megindítását).

Amennyiben szeretne működési nyilvántartási igazolványt (kártyát) az új szakképesítéséről is, abban az esetben új szakképesítés felvétele iránti kérelmet – a szükséges mellékletekkel – kell benyújtania.

Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvételéhez benyújtandó iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány
 • Az eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum
A MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA

Az egészségügyi tevékenységvégzés szüneteltetése esetén lehetőség van a működési nyilvántartás (vagyis a nyilvántartási ciklus idejének) meghosszabbítására.

A meghosszabbítás iránti kérelmet a szüneteltetésre okot adó tény, körülmény igazolásával együtt legkésőbb a működési nyilvántartás lejártának napjáig kell benyújtani.

Működési nyilvántartás meghosszabbítási kérelemhez benyújtandó iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány
 • Befizetést igazoló dokumentum
 • Meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok.

A működési nyilvántartás meghosszabbítására az alábbi indokok esetén van lehetőség:

 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • csecsemőgondozási díj/terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybevétele,
 • balesetből vagy tartós betegségből fakadó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása,
 • a honvédelemről szóló törvény szerinti katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése, vagy honvédelmi munkakötelezettség teljesítése,
 • közfeladat ellátása.
A MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS

A működési nyilvántartásból való törlési kérelemnek benyújtási határideje nincs (az Ügyfél dönti el, hogy kéri –e ilyen eljárás megindítását).

Működési nyilvántartásból való törlési kérelemhez benyújtandó iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány
 • Az eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum
A TÖRLÉST KÖVETŐ ÚJRAFELVÉTEL

A működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvételi kérelemnek benyújtási határideje nincs (az Ügyfél dönti el, hogy szükséges-e, és ha igen, mikor, ilyen eljárást kezdeményeznie).

Törlést követő újrafelvételi kérelemhez benyújtandó iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány
 • Az eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum
 • Pontigazolás
ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező személy a személyes adataiban és lakcímében történt változást 30 napon belül köteles az OKFŐ-nek bejelenteni.

A nyilvántartásban szereplő orvos személyes adatait, lakcímét és egyéb elérhetőségi adatait az elektronikus kérelem formanyomtatványon: adatlap.enkk.hu oldalon ellenőrizheti.

PAPÍR ALAPÚ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Benyújtandó iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány

Amennyiben az adatváltozás miatt új működési nyilvántartási igazolványt (kártya) kér az Ügyfél, akkor csak papír alapon nyújthatja be a kérelmet és ebben az esetben csatolnia kell a

 • Befizetést igazoló dokumentumot
ELEKTRONIKUS (E-MAIL) ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változást jelezheti az omn@okfo.gov.hu e-mail címen.

VALIDÁLÓ FELÜLETEN TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS (VALIDÁLÁS)

Amennyiben az Ügyfél az adatai helyességét évente legalább egy alkalommal a validalas.enkk.hu felületen ellenőrzi és aktualizálja, évente három szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult.

ELVESZETT, MEGRONGÁLÓDOTT, MEGSEMMISÜLT IGAZOLVÁNY PÓTLÁSA, CSERÉJE:

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje esetén benyújtandó iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány
 • Az eljárási díjának befizetését igazoló dokumentumok

5. KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

PAPÍR ALAPÚ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY
ELEKTRONIKUS ÚTON KITÖLTHETŐ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

https://adatlap.enkk.hu oldalon megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány.

Az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.
Mindkét esetben szükséges:
 • A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton vagy e-mailben történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása. Amennyiben e-mailben küldi meg a kérelmet, úgy nem szükséges postáznia.
 • A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia.

6. AZ ELJÁRÁS DÍJA (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK)

Az eljárási díj banki átutalással fizethető be az OKFŐ számlaszámára:
10032000-00362241-00000000
 A befizetésről szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.
Rózsaszín csekken történő befizetést nem tudnak elfogadni.
A közlemény rovatban az ügyfél neve és nyilvántartási száma legyen feltüntetve!
Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.
Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:
 • Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000 Ft
 • Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft
 • Működési nyilvántartási igazolvány kiállítása új szakképesítés felvétele miatt: 1.000 Ft
 • Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 3.000 Ft
 • Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000 Ft
 • Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000 Ft
 • Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000 Ft
 • Elveszett, megrongálódott, megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlása, cseréje: 3000 Ft
 • Adatváltozás bejelentése: 1.000 Ft*
(*Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új működési nyilvántartási igazolványt is igényel, csak akkor szükséges az 1000 Ft-os eljárási díj befizetése.)

7. A BÜNTETLEN ELŐ ÉLETRE VONATKOZÓ ADATIGÉNYLÉS

Az Ügyfélnek a büntetlen előélet igazolásával kapcsolatban tennivalója nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.
Az OKFŐ hivatalból ellenőrzi a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat az első felvételkor/újrafelvételkor és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében. Ehhez az eljáráshoz (a büntetlen előélettel kapcsolatos adatai kezeléséhez) az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával hozzájárulását adja.

8. ORVOSI BÉLYEGZŐ ÉS A PRO FAMILIA JOG

Az OKFŐ az alapnyilvántartásba vételt követően- az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztár).
A hatályos jogszabály szerint az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a személyazonosító igazolványban szereplő saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét használhatja. Az így választott név szerepel majd az orvosi bélyegzőn.
Az orvosi bélyegző átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél tájékozódhat. (www.neak.gov.hu)
Az orvosi bélyegző az alapnyilvántartásba vételtől kezdve illeti meg az orvosokat.
A pro família receptírási jog nem függ össze a működési nyilvántartásban való szerepléssel, tehát az a személy, aki rendelkezik orvosi bélyegzővel (függetlenül attól, hogy szerepel-e a működési nyilvántartásban, vagy sem) rendelkezik a pro família vényírási joggal.

9. TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul és általában 5 évig tart. (Vannak kivételek, pl. a működési nyilvántartás meghosszabbításának esetén).
A továbbképzéssel kapcsolatban az egészségügyi képzéssel foglalkozó négy hazai egyetem egyikét kell kiválasztania, és annak szak- és továbbképzési központjába kell bejelentkeznie.
A továbbképzési pontokkal kapcsolatos kérdésekkel ezen egyetem továbbképzési titkárságához fordulhat.
A gyakorlati pontokat az egyetemek a munkaviszonyban töltött idő alapján írják jóvá. Évente 20, azaz egy ciklusban összesen 100 pont szerezhető, a ciklus zárásához legalább 60 pont szükséges.
A gyakorlati pontok igazolását nem az OKFŐ-höz, hanem a továbbképzési központnak választott egyetemhez kell benyújtani. A kitöltött formanyomtatványt vagy az egyetem által kért egyéb igazoló dokumentumot elektronikusan továbbíthatja az egyetem ügyintézőjéhez. Ehhez
 • az igazolást pdf formátumban kell szkennelnie, majd
 • az elkészült fájlt a portál Teljesítés menüjének Igazolás feltöltése pontja alatt töltheti fel.
(Természetesen az irat hagyományos postai úton is küldhető, de az egyetemek már az elektronikus ügyintézést részesítik előnyben.) Az igazolás feltöltése után a gyakorlati pontok jóváírása általában néhány órán belül megtörténik.
Amennyiben nem rendelkezik az egyetem által kiállított pontigazolással, hiánypótlásra felhívó végzésben fogjuk az OKFŐP kérni, hogy ezt rendezze.
Az orvosok a pontigazolásukat a www.oftex.hu oldalon tekinthetik meg.

10. A „8 ÉVES SZABÁLY”

Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét az adott szakképesítés tekintetében első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve jogszabály szerinti magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a működési nyilvántartásba, így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.
A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie.

11. MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni):
 • az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte;
 • az az általános orvos, aki első szakorvosi szakképesítése megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (rezidens),
 • az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.